STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Thông tư số 21/2019/TT-BXD: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư Thông tư số 21/2019/TT-BXD: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư
2 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
4 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai: Về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai: Về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên: Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên: Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
8 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND thành phố Hồ Chí Minh: Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND thành phố Hồ Chí Minh: Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
9 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020
10 Nghị định 06/2020/NĐ-CP: Sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Nghị định 06/2020/NĐ-CP: Sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
11 Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kem theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kem theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
12 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương: Ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương: Ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13 Nghị định số 91/2019/NĐ – CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Nghị định số 91/2019/NĐ – CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
14 Thông tư 07/2019/TT – BXD: Sửa đổi thông tư 03/2016/TT - BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2019/TT – BXD: Sửa đổi thông tư 03/2016/TT - BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
15 Thông tư 07/2019/TT - BTP: Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Thông tư 07/2019/TT - BTP: Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
16 Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị: Về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị: Về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
17 Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND tỉnh Long An: Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Long An Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND tỉnh Long An: Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Long An
18 Nghị định số 96/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về khung giá đất Nghị định số 96/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về khung giá đất
19 Danh sách 129 dự án bất động sản du lịch không được phép bán cho người nước ngoài ở Khánh Hòa Danh sách 129 dự án bất động sản du lịch không được phép bán cho người nước ngoài ở Khánh Hòa
20 Quyết định 2889/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang: Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang Quyết định 2889/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang: Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
21 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang: Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đồng loạt trên địa bàn tỉnh An Giang Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang: Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đồng loạt trên địa bàn tỉnh An Giang
22 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội: Ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội: Ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
23 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
24 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội: Quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội: Quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
25 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
26 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội: Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vậy kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội: Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vậy kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
27 Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi
28 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên: Sửa đổi, bổ sung một số điều của bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên: Sửa đổi, bổ sung một số điều của bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên
29 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019 ban hành kèm theo quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Phú Yên Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019 ban hành kèm theo quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Phú Yên
30 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai: Ban hành quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai: Ban hành quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
31 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam: Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam: Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
32 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
33 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình: Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình: Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
34 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa
35 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
36 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc: Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (lần 5) Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc: Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (lần 5)
37 Danh mục 37 dự án đang kêu gọi đầu tư Danh mục 37 dự án đang kêu gọi đầu tư
38 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND Tỉnh Đồng Nai: Ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND Tỉnh Đồng Nai: Ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
39 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang: Ban hành đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang: Ban hành đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
40 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi: Quy định về đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai không sử dụng ngân sách nhà nước do văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi: Quy định về đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai không sử dụng ngân sách nhà nước do văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
41 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Nam: Quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư k Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Nam: Quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư k
42 Danh sách dự án thế chấp Danh sách dự án thế chấp
43 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
44 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Trà Vinh: Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Trà Vinh: Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa
45 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Yên: Ban hành quy định thời gian, trình tự thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Yên: Ban hành quy định thời gian, trình tự thực hiện đăng ký,  cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất và phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ  liên quan đến
46 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018  của UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa  chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính,  cấp
47 Danh sách các 196 trường hợp phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Danh sách các 196 trường hợp phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
48 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre: Ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre: Ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre
49 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình: Bổ sung giá đất vào Bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân t Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình: Bổ sung giá đất vào Bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân t
50 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang: Sửa đổi, bổ sung Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang: Sửa đổi, bổ sung Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
51 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang: Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang: Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
52 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang: Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang: Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
53 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc: Ban hành quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trê Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc: Ban hành quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trê
54 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
55 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc: Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người có công với Cách mạng Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc: Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người có công với Cách mạng
56 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau: Quy định hạn mức bình quân diện tích đất ở và đất sản xuất đối với hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau: Quy định hạn mức bình quân diện tích đất ở và đất sản xuất đối với hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau
57 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Bình: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Tỉnh Thái Bình Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Bình: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Tỉnh Thái Bình
58 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Đà Nẵng: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Đà Nẵng: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
59 Quyết định 1757 UBND Thành phố Hồ Chí Minh: 130 dự án bổ sung vào Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020 Quyết định 1757 UBND Thành phố Hồ Chí Minh: 130 dự án bổ sung vào Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020
60 Quyết định số 15/2019 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định số 15/2019 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
61 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019) Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)
62 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
63 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
64 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
65 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
66 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
67 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
68 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
69 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
70 Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Trang tổng hợp văn bản pháp luật mới ban hành về bất động sản do nhà nước ban hành mới nhất được cập nhật thường xuyên năm 2018