STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai: Ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai: Ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024
2 Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
3 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận: Ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận: Ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
4 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương: Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương: Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
6 Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND tỉnh Long An: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Long An Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND tỉnh Long An: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Long An
7 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long: Quy định bảng giá đất áp dụng từ năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long: Quy định bảng giá đất áp dụng từ năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh: Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh: Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
9 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái
10 Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh: Về việc Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh: Về việc Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
12 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang: Ban hành bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang: Ban hành bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2024
13 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
14 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024
15 Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND tỉnh An Giang: Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND tỉnh An Giang: Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
16 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
17 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
18 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam: Ban hành quy định tạm thời bảng giá đất giai đoạn năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam: Ban hành quy định tạm thời bảng giá đất giai đoạn năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19 Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 – 2024) Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 – 2024)
20 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam: Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam: Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên: Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên: Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
22 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
23 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng: Ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng: Ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
24 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024
25 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Tháp: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 – 2024) Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Tháp: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 – 2024)
26 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024
27 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn: Ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn: Ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
28 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020 – 2024) Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020 – 2024)
29 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
30 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang: Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang: Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
31 Quyết định số 1025/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Bắc Giang Quyết định số 1025/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Bắc Giang
32 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 -2024 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 -2024
33 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh: Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh: Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
34 Quyết định số 372/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024 Quyết định số 372/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024
35 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024
36 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum: Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum: Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
37 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau: Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau: Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
38 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND thành phố Hà Nội: Về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND thành phố Hà Nội: Về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
39 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh: Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh: Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
40 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn: Ban hành Bảng giá đất trên đị bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn: Ban hành Bảng giá đất trên đị bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024
41 Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên: Về việc Ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên: Về việc Ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024
42 Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị: Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị: Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
43 Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
44 Bảng giá đất tỉnh Bình Dương năm 2017 Bảng giá đất tỉnh Bình Dương năm 2017
45 Bảng giá đất Đà Nẵng năm 2017 Bảng giá đất Đà Nẵng năm 2017
46 Bảng giá đất Tuyên Quang năm 2015 Bảng giá đất Tuyên Quang năm 2015
47 Bảng giá đất Hà Giang năm 2015 Bảng giá đất Hà Giang năm 2015
48 Bảng giá đất Quảng Ninh năm 2015 Bảng giá đất Quảng Ninh năm 2015
49 Bảng giá đất huyện Bát Xát Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Bát Xát Lào Cai năm 2015
50 Bảng giá đất huyện Si Ma Cai Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Si Ma Cai Lào Cai năm 2015
51 Bảng giá đất huyện Văn Bàn Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Văn Bàn Lào Cai năm 2015
52 Bảng giá đất huyện Sa Pa Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Sa Pa Lào Cai năm 2015
53 Bảng giá đất huyện Mường Khương Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Mường Khương Lào Cai năm 2015
54 Bảng giá đất huyện Bảo Yên Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Bảo Yên Lào Cai năm 2015
55 Bảng giá đất huyện Bảo Thắng Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Bảo Thắng Lào Cai năm 2015
56 Bảng giá đất huyện Bắc Hà Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất huyện Bắc Hà Lào Cai năm 2015
57 Bảng giá đất Lào Cai năm 2015 Bảng giá đất Lào Cai năm 2015
58 Bảng giá đất Hòa Bình năm 2015 (bảng giá kèm theo) Bảng giá đất Hòa Bình năm 2015 (bảng giá kèm theo)
59 Bảng giá đất Hòa Bình năm 2015 (quyết định) Bảng giá đất Hòa Bình năm 2015 (quyết định)
60 Bảng giá đất Sơn La năm 2015 Bảng giá đất Sơn La năm 2015
61 Bảng giá đất Điện Biên năm 2015 Bảng giá đất Điện Biên năm 2015
62 Bảng giá đất thành phố Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất thành phố Yên Bái năm 2015
63 Bảng giá đất các KCN Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất các KCN Yên Bái năm 2015
64 Bảng giá đất huyện Lục Yên Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Lục Yên Yên Bái năm 2015
65 Bảng giá đất huyện Yên Bình Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Yên Bình Yên Bái năm 2015
66 Bảng giá đất huyện Trấn Yên Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Trấn Yên Yên Bái năm 2015
67 Bảng giá đất huyện Văn Yên Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Văn Yên Yên Bái năm 2015
68 Bảng giá đất huyện Văn Chấn Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Văn Chấn Yên Bái năm 2015
69 Bảng giá đất huyện Trạm Tấu Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Trạm Tấu Yên Bái năm 2015
70 Bảng giá đất huyện Mù Cang Chải Yên Bái năm 2015 Bảng giá đất huyện Mù Cang Chải Yên Bái năm 2015

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Bảng giá đất, bất động sản, 2016 - CafeLand.Vn. Bảng giá đất các tỉnh, huyện, thành phố trên khắp cả nước, luôn được cập nhật.