Tham gia cộng đồng môi giới

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định.